Tag Archives: Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu de Guíxols se solidaritza amb les víctimes

Transcrivim íntegrament l’article publicat pel setmanari El programa: orgue de la Democràcia Federalista del Baix Empordà, respectant-ne la grafia original i normalitzant la puntuació:

Per a·ls pobres pescadors

El dimars rebérem una comunicació de l’Alcaldia invitant-nos a una reunió en la que devia tractar-se de buscar recursos per a aliviar en lo posible la trista situació en què·s trobavan les famílies de les víctimes dels últims temporals.

A les set de la nit ja érem al saló de sessions de les Cases Consistorials, ahon hi vejérem representades les següents societats: Casino El Guixolense, Associació Catalana Autonomista, La MArina, Orfeón Gesoria, Progreso Reformado, Gremio de Maestros Constructores, Centre de UFNR, Ateneo Social y Cooperativa Obrera, Cooperativa La Guixolense, Cámara de Comercio, Salvamento de Náufragos, Unión Comercial y demés, quins noms no recordem y el colega local “Ciutat Nova”. Comensà la reunió manifestant el senyor alcalde que havia rebut la visita d’una comissió formada de dos indivíduos, un del Orfeón Gesoria y l’altre de La Marina, exposant-li que veurian am gust que·s busquessin els medis necessaris per a poguer socórrer a les famílies dels pobres mariners, víctimes dels darrers temproals, y que havia també rebut una comunicació de l’Associació Catalana Autonomista expresant-se en igual sentit. Donchs, aixís, -diu- he cregut convenient cridar-vos a vosaltres, per veurer si entre tots podem trobar la manera d’ajudar als nostres germans, els pescadors.

Després d’exposar, alguns dels assistents, la seva opinió, es cregué lo més acertat nomenar una comisió dels allí presents per a que es cuidés d’organisar els actes que cregués convenients, designant-se per a formar-la als senyors següents: Josep Batet, Josep Gelabert, Josep Cruañas, Joan Fortó y mossèn Santos Boada, en representació de les Societats Casino El Guixolense, Associació Catalana Autonomista, La Marina (pescadors), Salvamento de Náufragos, Ateneo y Social, respectivament.

El senyor Serra oferí son concurs en nom del Orfeó, com també mossèn Santos Boada en nom de les seccions dramática y musical del Ateneo.

———–

El dimecres se reuní la comissió organisadora y acordà fer una capta pública per a la cual demanà el concurs del senyor ajudant d’Aduanas y del senyor rector; també acordà celebrar una vetllada teatral el dijous de la propera setmana, havent el senyor Vidal cedit gratuïtament el Teatre y, la Companyia d’Electricitat, la llum.

No duptem pas que aquesta població sabrà demostrar una vegada més llurs sentiments humanitaris portant, ja que no pot l’alegria y la vida, cuan menys un bossí de pa a les llars dels pescadors que sucumbiren.

————

En la impossibilitat de poguer donar una nota exacte de lo recaudat en la capta pública verificada ahir, esperarem a publicar-la en el nombre vinent junt am lo que·s recaudi en la vetllada que·s celebrarà la propera setmana en el Teatro Novedades, en quina pendran part l’Orfeón Gesoria y las seccions dramática y musical del Ateneo Social.

El programa: orgue de la Democràcia Federalista del Baix Empordà (11 de febrer de 1911)

Ressò del temporal a la Costa Brava

Aquesta setmana es commemora el 102è aniversari del gran temporal de 1911. Amb aquest motiu, el bloc 1911 Memòria viva del temporal publicarà els propers dies un seguit de notícies localitzades pel Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols.

Tot i que el temporal no va provocar víctimes a la Costa Brava, la magnitud de les conseqüències humanes i materials sí que hi va impactar fortament. També aquí es va encetar un moviment de solidaritat amb els supervivents i amb els familiars dels mariners morts.

El setmanari El Programa: orgue de la Democràcia Federalista del Baix Empordà, que s’editava a Sant Feliu de Guíxols des de 1907, publicava en el número del dia 11 de febrer de 1911 aquest poema en record de les víctimes del temporal, que apel·lava molt directament a aquesta solidaritat:

TRIBUT

A LA MEMÒRIA DE LAS VÍCTIMAS DEL DARRER TEMPORAL

A tu, ciutat, qu·ets pròdiga a tot hora

va dirigit avui el nostre cant;

una vegada més la mar traïdora

ha endolat nostra Costa de Llevant,

y sola y sens conçol la viuda plora

y plora sens conçol el tendre infant.

 

Bella Gesorla, perla catalana,

acull ab ample gest el nostre accent;

mostre’t avui com sempre la germana

de enlairats y nobles sentiments;

allarga·l braç al que socors demana

fent-li ab ton obol fraternal present.

Enric Bosch y Viola

Guíxols, febrer 1911

L’exposició itinera per la costa

L’exposició 1911. Sobreviure a la tempesta ja ha fet estada en 7 poblacions de la costa catalana.

Després de romandre a la Torre del Port de Cambrils entre els mesos de gener i abril de l’any passat, ha fet estada a Barcelona (Museu Marítim de Barcelona), Badalona (Escola del Mar de Badalona – Centre d’Estudis Marins), Caldes d’Estrac (Equipament de Promoció Econòmica i Cultural), l’Ametlla de Mar (Centre d’Interpretació de la Pesca de l’Ametlla de Mar), Vilassar de Mar (Museu Monjo-Museu Municipal de Vilassar de Mar) i Sant Feliu de Guíxols (Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols).

L’han visitada més de 30.000 persones i ha estat objecte d’atenció i comentaris a la premsa.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

L’exposició continuarà la seva itinerància durant els propers mesos, per seguir difonent la memòria dels pescadors que van perdre la vida el 1911 mentre treballaven a la mar.